Blog Center
 1. Home >
 2. Blog Detail

Rod u sloves

Update date: Apr 27

Nov 07, 2012 Rod u sloves by Andrea Pleškov . Present. Up next. 100 Years of Geological Mapping in The Netherlands. Prezi Team

News Detail
 • Slovesný rod, vid, třída, vzor
  Slovesný rod, vid, třída, vzor

  určete mluvnick kategorie těchto sloves: ZHODNOTILI JSME osoba 1. č slo mn. způsob oznamovac čas minul rod činn vid dokonav tř da 4. vzor pros BYSTE SE NEROZHODLI 2. mn. podmiňovac př tomn činn dokonav 2. tiskne BUDE ZAJATA 3. j. oznamovac budouc trpn nedokonav 5. děl ZAZP VEJME SI 1. mn

  Get Price
 • Slovesný rod – Wikipedie
  Slovesný rod – Wikipedie

  Slovesn rod (lat. genus verbi) neboli diateze je mluvnick kategorie sloves.Slovesn rod je v různ ch jazyc ch obvykle dvoj , a to činn (aktivum) a trpn (pasivum). Zat mco aktivum vyjadřuje děj, kter podmět aktivně vykon v , pasivum vyjadřuje děj, kter m podmět trp (tj. kter je vykon v n „na podmětu“). Např.: Pomlouv m. – aktivum, podmět (j ) je

  Get Price
 • Slovesný rod
  Slovesný rod

  Opisn tvar je běžn u sloves dokonav ch. Např. Pen ze v m budou zasl ny na čet. Předn ška byla zakončena dokument rn m filmem. Zvl štnosti – rod trpn Podle vzoru tiskne – př pona –nu: odř znut, vymknut, odřeknut, zam tnut Kmen minul na -h: - en: Roztažen, zdvižen, oblečen

  Get Price
 • Slovesa – Procvičování online – Umíme česky
  Slovesa – Procvičování online – Umíme česky

  Rod trpn . Vyjadřuje ... Tvoř se od sloves nedokonav ch (lze u nich vytvořit tvar budouc ho času s „budu“). Jak postupovat: Vytvoř me tvar slovesa ve 3. osobě množ. č sla v př tomn m čase (př. n st → oni nesou, l tat → oni l taj

  Get Price
 • Rod u sloves — trpný rod můžeme tvořit spojením slovesa
  Rod u sloves — trpný rod můžeme tvořit spojením slovesa

  Trpn rod v minul m čase se tvoř pomoc minul ho času slovesa b t a př čest trpn ho. Prost forma minul ho času slovesa b t je was, were , průběhov was being, were being . Př čest trpn m u pravideln ch sloves stejn tvar jako minul čas (ended, repaired) , u

  Get Price
 • Mluvnické kategorie u sloves
  Mluvnické kategorie u sloves

  Apr 06, 2015 rod, vid. Podle dvou dalš ch dvou kategori – tř dy a vzoru – klasifikujeme slovesa z hlediska koncovek použit ch při tvořen různ ch slovesn ch tvarů. ... u dokonav ch sloves tvar př tomn ho času vyjadřuje budoucnost (např. uděl m). u nedokonav ch sloves pomoc budouc ch tvarů slovesa b t a infinitivu (např

  Get Price
 • Slovesa (verba) - Slovní druh(y)
  Slovesa (verba) - Slovní druh(y)

  Slovesa vyjadřuj , co podstatn jm na dělaj nebo co se s nimi děje (vyjadřuj činnost, stav a změnu stavu). Př klady: Cestuje, ot č se, budu malovat, učit se, sp t, jedl Slovesa děl me na určit a neurčit . Neurčit naz v me infinitiv (nedaj se u nich určit mluvnick kategorie) u určit ch lze mluvnick kategorie určit (osobu, č slo, čas, rod, způsob

  Get Price
 • Koncovky Sloves - Český Jazyk online | uč
  Koncovky Sloves - Český Jazyk online | uč

  Koncovky Sloves - Česk Jazyk. Rozhodnout se pro spr vnou koncovku slovesa b v poměrně složit , ovšem existuje snadn a rychl postup jak neudělat chybu. Hned v prvn m kroku je potřeba rozhodnout k jak mu času se sloveso vztahuje. Budouc a př tomn čas. Pokud jde o

  Get Price
 • Shoda podmětu s přísudkem a koncovky sloves
  Shoda podmětu s přísudkem a koncovky sloves

  Shoda podmětu s př sudkem: Pravidla psan i/y v koncovk ch sloves. 18. 2. 2018 Redakce Vstoupit do diskuse. T mata: gramatika, pravopis, slovesa. Česk jazyk m spoustu sv ch kr s a pro vlastence je to nejpůvabnějš jazyk ze všech. Je libozvučn , m spoustu intonac a když ho

  Get Price
 • Mluvnické kategorie sloves | Učivo | Čeština doma
  Mluvnické kategorie sloves | Učivo | Čeština doma

  Mluvnick kategorie sloves. V dnešn m př spěvku se pod v me na mluvnick kategorie sloves. Než začneme, připomeneme si, co to vlastně slovesa jsou a co n m vyjadřuj . Slovesa vyjadřuj děj, vyjadřuj činnost, nějak stav nebo změnu stavu. ☝️Pozor, slovesa se časuj , patř mezi ohebn slovn druhy

  Get Price
 • Mluvnické kategorie podstatných jmen | Učivo | Čeština
  Mluvnické kategorie podstatných jmen | Učivo | Čeština

  Mluvnick kategorie = to, co u podstatn ch jmen určujeme. Pro starš studenty dopln m, že tyt ž mluvnick kategorie určujeme tak u př davn ch jmen, z jmen a č slovek. Tedy u všech ohebn ch slovn ch druhů, kter můžeme skloňovat. V jimkou jsou slovesa, kter časujeme a určujeme u nich tyto mluvnick kategorie

  Get Price
 • Dá se u rozkazovacího způsobu slovesa určit také rod a vid
  Dá se u rozkazovacího způsobu slovesa určit také rod a vid

  D se u rozkazovac ho způsobu slovesa určit tak rod a vid? - poradna, odpovědi na dotaz Na t to str nce naleznete vešker odpovědi na dotaz na t ma: D se u rozkazovac ho způsobu slovesa určit tak rod a vid?. Hled me pro v s ve v ce než 500 000 odpověd ch. D le zde naleznete dalš zaj mav souvisej c t mata

  Get Price
 • Mluvnické kategorie vzor, mluvnické kategorie
  Mluvnické kategorie vzor, mluvnické kategorie

  U podstatn ch, př davn ch jmen, z jmen a č slovek se určuje p d, č slo, rod a vzor, u sloves mluvnick osoba, č slo, způsob, čas, slovesn vid, rod, tř da a vzor.Různ jazyky maj odlišn mluvnick kategorie, někdy mohou chybět plně Neurčit naz v me

  Get Price
 • Naučte se u sloves rozpoznat rod činný a trpný - PRAVIDLA
  Naučte se u sloves rozpoznat rod činný a trpný - PRAVIDLA

  Naučte se u sloves rozpoznat rod činn a trpn – PRAVIDLA. Jak poznat, že je sloveso v rodu činn m a trpn m? To si hned vysvětl me a nezůstane jen u definic. Řekneme si i to, č m se rody odlišuj a co vyjadřuj . Určov n mluvnick ch kategori už nebude straš kem testů. Osnova. Česk jazyk m

  Get Price
 • Slovesný rod – Procvičování online – Umíme česky
  Slovesný rod – Procvičování online – Umíme česky

  Rod činn . Vyjadřuje skutečnost, že činnost prov d aktivně podmět. Maruška si hraje. Rod trpn . Vyjadřuje skutečnost, že se podmět do činnosti aktivně nezapojuje, ale je j pouze zasažen (Dům byl postaven. – nepostavil se s m).Může b t vyj dřen:

  Get Price
 • Slovesa - rod a vid :: zsvcestinka
  Slovesa - rod a vid :: zsvcestinka

  Činn a trpn rod sloves. V češtině rozlišujeme dva slovesn rody: činn a trpn . Rozd l mezi těmito dvěma rody lze v podstatě vyj dřit jednou větou: vždy z lež na tom, zda podmět danou činnost vykon v , nebo je tou činnost (př padně dějem) pouze zasažen. Důležit je tedy uvědomit si

  Get Price
 • Slovesa I.- osoba, číslo, způsob, čas - Pančelčino
  Slovesa I.- osoba, číslo, způsob, čas - Pančelčino

  Dec 27, 2018 Slovesa vyjadřuj akci. Proto jsou pro naši komunikaci tak důležit . I jejich tvary se v češtině všelijak měn . tentokr t ale nejde o skloňov n … Slovesa jsou slova, kter vyjadřuj , co osoby, zv řata a věci dělaj nebo co se s nimi děje. slovesa jsou slova, kter vyjadřuj děj pt me se na ně CO DĚL ? CO DĚLALI?

  Get Price
Related News
toTop
Click avatar to contact us